قنطوریون

فواید قنطوریون

قنطوریون به دو نوع قنطوریون صغیر و کبیر موجود می باشد . قنطوریون صغیر از قنطوریون کبیر کوچک تر و لطیف تر است . قنطوریون کبیر قوی تر و تاثیرات آن به مراتب بیشتر است .


ادامه مطلب

(۰)