انواع مزاج

مزاج خود را به راحتی بشناسید

 برای استفاده از گیاهان دارویی باید در ابتدا از مزاج خود مطلع باشید . زیرا هر مزاجی ویژگی خاص خود را دارد و بر طبق ویژگی های خاص آن مزاج گیاه مناسب خود را انتخاب کنید . با توجه به نوع مزاج باید رژیم غذایی خاص آن مزاج را انتخاب کنید .


ادامه مطلب

(۰)