صمغ کندر

صمغ کندر

کندر نوعی شیره می باشد که از درخت کندر تهیه می شود . درخت بزولیا معروف به درخت کندر که صمغ کندر حاصل این درخت می باشد ، صمغ های حاصله دارای ۴ نوع مختلف می باشد که در خواص نیز کمی باهم متفاوت هستند این شیره کاربرد بسیاری در طب سنتی دارد .


ادامه مطلب

(۰)