گل نسترن

میوه گل نسترن

گل نسترن درختچه کوچکی است که دارای ارتفاعی برابر با ۳ متر  دارد . برگ های این گیاه پنج تا هفت برگچه دندانه‌‌ دار که بیضی شکل هستند و گل هایی با رنگ قرمز ، سفید مایل قرمز و سفید می باشد .


ادامه مطلب

(۰)